Ringhals miljöpåverkan

Ett kärnkraftverk är en stor industri och påverkar därigenom miljön på olika sätt. Vår lokala miljöpåverkan ser i stora drag ut så här.

Utsläpp till luft, radioaktiva ämnen

Driften av reaktorerna ger små utsläpp av radioaktiva ämnen till den omgivande luften. Utsläppen består mest av kortlivade ämnen, där radioaktiviteten minskar snabbt när ämnena sönderfaller till stabila ämnen.

De gasformiga och luftburna radioaktiva ämnena fördröjs i processystemen innan de släpps ut via skorstenar, där utsläppens storlek och sammansättning mäts och kontrolleras.

I omgivningen runt Ringhals finns känsliga mätinstrument, dosimetrar, som mäter radioaktivitet. Vi tar regelbundet prover på växter, kött och mjölk från kor i närområdet. Resultaten skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Utsläppen får inte påverka människor eller miljö omkring kärnkraftverket. Därför har myndigheterna satt ett gränsvärde för hur stora utsläppen får vara. Våra årliga utsläpp ligger långt under denna gräns. De är mindre än en hundradel (1/100 eller 1 procent) av tillåten mängd. Utsläppen till de närboende är ungefär en tusendel av den naturliga bakgrundsstrålningen.

Kor på äng framför Ringhals

Vi tar regelbundet prover på växter, kött och mjölk från kor i närområdet.

Utsläpp till luft, icke-radioaktiva ämnen

De icke-radioaktiva ämnen som släpps ut är framför allt koldioxid och kväveoxider – ämnen som bidrar till växthuseffekten och övergödning. Utsläppen sker när man provkör reservkraftsanläggningar som ingår i säkerhetsfunktionerna på Ringhals. Även personalens resor till och från arbetet ger en del utsläpp.

Utsläppen av växthusgaser från kärnkraften är väldigt små, särskilt om man jämför med utsläppen från kol-, olje- och gaskraft. Våra utsläpp av växthusgaser per producerad kilowattimme är mindre än utsläppen från vattenkraft, vindkraft och biomassa per producerad kilowattimme.

Utsläpp till vatten, radioaktiva ämnen

På ett kärnkraftverk används vatten för kylning i produktionsprocessen. En del radioaktiva ämnen följer med kylvattnet ut i havet via kraftverkets reningssystem. Spill- och avloppsvatten renas och kontrollmäts innan det släpps ut med kylvattnet. Ringhals utsläpp av radioaktiva ämnen till havet är mycket små och utgör mindre än 1/10 000-del av den gräns myndigheten satt.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tar regelbundet prover på havsvattnet och växt- och djurliv i havet vid Ringhals. Det enda man har funnit är små mängder radioaktivitet i tång och strandkrabba nära kylvattenutsläppet, vilket inte har påverkat växt- och djurlivet negativt. Provresultaten kontrolleras av SSM.

Utsläpp till vatten, icke-radioaktiva ämnen

Små mängder av kemikalier följer med kylvattnet ut i havet. Bor, lut och svavelsyra används i processen och klor används i kylvattnet för att hindra exempelvis musseltillväxt.

En del av kemikalierna neutraliserar varandra på väg ut till havet. Det stora kylvattenflödet från Ringhals, cirka 40 kubikmeter per sekund och anläggning, gör att kemikalierna späds ut i tunnlarna till en liten koncentration innan de når havet. Bor, lut och svavelsyra förekommer naturligt i havsvatten och vid utsläppspunkten är nivån av ämnena obetydligt högre. Årliga kontroller visar att kloret inte påverkar miljön i havet.

Uppvärmning av kylvatten

Det behövs stora mängder havsvatten för att kyla anläggningarna. Vid kylvattenintaget rensas fisk, musslor, maneter och tång bort. De spolas tillbaka ut i havet eller komposteras. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har visat att exempelvis yngel från ål och äkta tunga klarar av denna hantering. När kylvattnet släpps ut igen är det 10°C varmare. Temperaturskillnaden är utjämnad cirka 400-500 meter från utsläppet.

SLU gör undersökningar på hur det varma vattnet påverkar djur- och växtlivet i havet utanför Ringhals. Det man funnit är att de arter som trivs i varmt vatten har ökat i antal och de som trivs i kallt vatten har minskat i antal.

Material- och resursförbrukning

En stor industri som ett kärnkraftverk förbrukar en hel del resurser, exempelvis olja, kemikalier, vatten, el och uran. Vi följer vårt miljökontrollprogram för att ta hand om de kemikalier som används och avfall som uppstår på ett miljöriktigt sätt.

Ringhals är en sevesoverksamhet och omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Mer information om Sevesolagstiftningen finns på Varbergs kommun.

Markanvändning

Ringhals industriområde är cirka 1 km2 stort. Vattenfall äger också en del av marken runt omkring kraftverket. En del av området är nu naturreservat. Jämfört med de flesta andra produktionssätt är kärnkraft en mycket yteffektiv elproduktionsmetod.

Buller, lukt och transporter

Ventilationssystem och provning av säkerhetsventiler kan ge upphov till buller i närområdet. Vi följer bullervillkor från miljödom 2018. Vid rensning av kylvattenkanalerna kan lukt uppstå. Rensmassorna täcks med jord för att undvika besvärande lukt. Interna transporter, externa godstransporter och personalens resor till och från jobbet inverkar också på miljön.

Läs mer om hur kärnkraft påverkar miljön

Relaterad information

En man fiskar i Ringhals kylvattenintag

Vårt miljöarbete drivs med hjälp av ett certifierat miljöledningssystem.

Flera personer med hjälmar och reflexvästar i industrimiljö

Ringhals miljöarbete följs upp och granskas, både internt och av andra.