Personuppgifter hos Vattenfall

Vattenfallkoncernen behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten.

Vad är personuppgifter?
Vattenfalls allmänna riktlinjer om personuppgifter
Insamling av personuppgifter
Ändamål och laglig grund för behandling
Överlämnande av personuppgifter till tredje part
Tillgång till personuppgifter
Gallring
Säkerhet
Rättigheter
Länkning
Ändringar av personuppgiftsbestämmelserna
Kontakt – personuppgiftsombud

Vad är personuppgifter?

Vid kontakter med Vattenfallkoncernen förekommer i vissa fall att personuppgifter samlas in. Personuppgifter kan också komma att inhämtas från annan källa. Med "personuppgifter" avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Vattenfall är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas till oss. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Vattenfallkoncernen tillämpar i samband med den personuppgiftsbehandling vi utför, hur vi hanterar och lagrar information samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som finns enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud finns under Kontakt.

Upp

Vattenfalls allmänna riktlinjer om personuppgifter

De allmänna bestämmelserna för personuppgiftsbehandling framgår av Vattenfalls koncernledningssystem. De gäller därför för hela Vattenfallkoncernen.

Vattenfallkoncernen behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten. Personuppgifter som anses känsliga behandlas bara om starka skäl finns. Vattenfallkoncernen lämnar bara ut personuppgifter till någon utanför Vattenfallkoncernen om det står klart att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

Vattenfallbolagen har ofta egna bestämmelser som kompletterar de koncerngemensamma reglerna. Vattenfallkoncernens nationella webbsidor kan också ha kompletterande bestämmelser som gäller för respektive land.

Se nedan för hur personuppgifter hanteras för:

Jobbsökande
Kunder hos Vattenfall Försäljning
Kunder hos Vattenfall Eldistribution
Kontakter i samband med förnybar energi, till exempel vindprojekt

Upp

Insamling av personuppgifter

Vattenfall får tillgång till personuppgifter till exempel när du besöker webbplatsen group.vattenfall.com/se, när uppgifter lämnas till Vattenfall via brev, e-post, telefon etc., eller genom att Vattenfall inhämtar uppgifter exempelvis från offentliga register.

Vattenfalls webbplatser

Vanligtvis kan group.vattenfall.com/se besökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Vattenfall använder så kallade cookies för att funktioner och tjänster på group.vattenfall.com/se ska fungera ändamålsenligt.

Här kan du läsa mer om hur vi använder cookies

Information när uppgifter samlas in

När personuppgifter lämnas till Vattenfallkoncernen får den som lämnar sina personuppgifter information om:

 • vilket Vattenfallbolag som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna
 • för vilket ändamål och rättslig grund personuppgifterna samlas in samt vilket intresse Vattenfall har i de fall behandlingen grundas på en intresseavvägning
 • vem som är mottagare av uppgifterna och ev. överföring till tredje land
 • kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarige och dataskyddsombud
 • sina rättigheter kopplade till den behandling som utförs
 • rätten att dra tillbaka ett samtycke och att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten
 • information som behövs för att den som lämnar personuppgifter ska kunna ta tillvara sina rättigheter
 • hur länge uppgifterna sparas

Upplevs informationen otydlig eller ofullständig kan man kontakta Vattenfall för att få fullständig information.

Upp

Ändamål och laglig grund för behandling

Vattenfall samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Ändamålet kan till exempel vara att utföra en tjänst, till exempel utskick av nyhetsbrev som berörd person har begärt eller tecknat, där grunden för behandling av personuppgifterna är fullgörande av avtal. För andra ändamål behandlar Vattenfall personuppgifter med stöd av grunden berättigat intresse. Sådana ändamål är till exempel att utföra statistik och analyser.

Det går även att aktivt lämna samtycke till viss behandling av personuppgifter. Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas. Vattenfall kommer då inte att fortsätta med sådan behandling av personuppgifter som omfattades av det återkallade samtycket.

Vattenfall behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga syftet. Närmare information om för vilket ändamål personuppgifterna används tillhandahålls när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till att ett e-postformulär fylls i.

Upp

Överlämnande av personuppgifter till tredje part

Eftersom Vattenfall har koncerngemensamma funktioner kan personuppgifter komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen. När överlämnande sker tar Vattenfallbolagen hänsyn till de speciella lagar och övriga bestämmelser som reglerar åtskillnad mellan elhandelsföretag och elnätsföretag (så kallade åtskillnadsregler). Detta innebär att personuppgifter inte alltid kan lämnas till ett annat Vattenfallbolag, även om berörd person önskar det.

Under vissa omständigheter kan Vattenfall också komma att överlämna personuppgifter till personuppgiftsbiträden, samarbetspartners, leverantörer eller annan tredje part.

Personuppgifter lämnas som huvudregel inte till bolag i länder utanför EU eller EES. I de fall sådan s.k. tredjelandsöverföring ändå behöver äga rum så görs alltid en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som inom EU/EES.

Upp

Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Vattenfall har flera underleverantörer som hanterar personuppgifter i olika omfattning och de har samma krav på hanteringen som Vattenfall har internt.

Upp

Gallring

Vattenfall bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de permanent. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas även därefter, till exempel för statistik eller enligt krav i bokföringslagen.

Upp

Säkerhet

Vattenfall vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifter registreras kontinuerligt för att säkerställa att spårbarhet finns i alla förändringar som sker i informationen.

Personuppgiftsincidenter hanteras alltid enligt en intern process och anmäls i relevanta fall till Integritetsskyddsmyndigheten samt till den enskilde enligt de regler som dataskyddsförordningen föreskriver. Vid misstanke om en eventuell personuppgiftsincident – vänligen kontakta Vattenfall kundservice (se kontaktuppgifter nedan).

Upp

Rättigheter

Rätt till tillgång

Var och en har rätt att få information om och i vilken utsträckning dennes personuppgifter behandlas av Vattenfall . Om sådana personuppgifter finns hos Vattenfall  får berörd person efter begäran information om bl.a. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som används för behandlingen, lagringstid och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Vattenfall skickar svar till den folkbokföringsadress som finns registrerad hos Vattenfall inom en månad från det att begäran inkommit.

Rätt till rättelse

Var och en har rätt att begära rättelse av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Vattenfall är skyldigt att vidta sådana åtgärder.

Rätt till radering

Vattenfall raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna.

Det går att få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

 • behandlingen grundar sig enbart på samtycke och detta återkallas
 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och personen motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • informationen inte har behandlats enligt dataskyddsförordningen
 • personen motsätter sig behandling som sker efter en intresseavvägning och det berättigade intresset för Vattenfall inte väger tyngre än det egna intresset
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om uppgifter raderas på begäran så åtar sig Vattenfall att också informera tredje part som Vattenfall har lämnat ut uppgifter till.

Rätt till portabilitet

Var och en som har sina personuppgifter hos Vattenfall har rätt att begära ut dessa uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format för exempelvis överföring till annan part.

Rätt till begränsning av behandling

Behandling av personuppgifter kan begränsas på begäran av berörd person eller på initiativ av den personuppgiftsansvarige. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer att markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller exempelvis under tid då utredning av hantering av personuppgifter pågår.

Rätt till invändning

Om Vattenfall hanterar personuppgifter med intresseavvägning som grund går det att invända mot behandlingen. För att göra detta måste specifikation ske angående vilken behandling som invändningen gäller. Om Vattenfall ska kunna fortsätta med sådan behandling måste Vattenfall visa att det finns intressen som väger tyngre än det egna intresset.

Marknadsföring

I de fall personuppgifter används för direktmarknadsföring (DM) anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Den som motsätter sig att personuppgifter används för DM har rätt att avanmäla detta till Vattenfall varpå marknadsföringen upphör. Det är även möjligt att välja i vilken kanal marknadsföring ska ske.

Vid all DM matchar Vattenfall personuppgifter mot spärregister för DM (per post, e-post, telefon eller liknande). Marknadsföring via e-post sker bara när berörd person i förväg har lämnat sitt medgivande. I e-postmeddelandena finns en länk för avanmäla marknadsföring via e-post.

Rätt till ersättning

Det går att få rätt till ersättning i vissa fall, till exempel om Vattenfalls hantering av personuppgifter har stått i strid med dataskyddsförordningen och har lett till skada för personen i fråga. Anspråk kan ställas direkt till Vattenfall.

Upp

Länkning

Uppgifterna på denna sida gäller för Vattenfall och för webbsidan group.vattenfall.com/se, om inte annat uppges. För ytterligare information om Vattenfalls personuppgiftspolicy inom andra Vattenfallbolag hänvisas till respektive bolag och till deras eventuella webbsidor (se ovan). Vattenfall svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana webbsidor.

Om det sker förändringar i Vattenfallkoncernens bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte sker i strid med rättigheterna enligt ovan eller är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Upp

Kontakt – personuppgiftsombud

Personuppgiftsansvarig är Vattenfall AB, 556036-2138.

Frågor om Vattenfallkoncernens personuppgiftsbehandling kan ställas till något av våra personuppgiftsombud, dpo.nordics@vattenfall.com

Kontakta oss

Kontakt med tillsynsmyndighet sker via www.imy.se

Upp

Relaterad information

En kvinna och en man samtalar på ett kontor

Läs mer om hur personuppgifter hanteras när du söker jobb hos oss.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.