Avveckling av Ågestaverket

Ågestaverket utanför Stockholm var Sveriges första moderna kärnkraftverk och var i drift 1964–1974. Nu sluter Vattenfall verkets livscykel genom en säker och effektiv avveckling.

Vattenfall inledde demonteringen av verket sommaren 2020 och arbetet beräknas vara klart under andra halvan av 2025. Allt arbete bedrivs med säkerhet som högsta prioritet vilket även omfattar miljön omkring verket liksom transporter till och från verket. Allt arbete med radioaktiva komponenter sker inne i bergrummet, där materialet också packas i godkända emballage, lastas och transporteras ut. På industriområdet utanför verket hanteras lågaktivt och icke radioaktivt material på en asfalterad och bevakad yta, inför borttransport.

När rivningen är klar, avfallet har forslats bort och byggnaden är sanerad, kommer radioaktiviteten vara borttagen till så låga nivåer att anläggningen kan bli radiologiskt friklassad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Därefter försluter Vattenfall bergrummet där reaktorn varit förlagd, och återlämnar det till ägaren Stockholms stad. Vattenfall planerar att bevara verkets historia genom högkvalitativa fotoproduktioner.

Efter avställningen på 1970-talet forslades högaktiva material så som kärnbränsle och tungvatten bort från anläggningen. I verket finns nu konventionellt byggnadsmaterial, låg- och medelaktivt radioaktivt material och miljöskadligt material såsom PCB; allt avfall tas om hand enligt säkra och väl beprövade metoder och det konventionella avfallet källsorteras och sänds till konventionella avfallsanläggningar.

På gång 2024

  • Nedmontering av återstående föremål och system pågår inne i verket. Under vinter och vår monteras till exempel ånggeneratorerna ner.
  • Avfallshantering pågår året ut. Inne i berget hanteras radioaktivt avfall och på den asfalterade ytan utanför verket omhändertas material som är lågaktivt eller fritt från radioaktivitet.
  • Utställning om Ågestaverket på Tekniska museet i Stockholm. Vattenfall har skänkt bilder och föremål till museet – besök gärna museet! Mer information om utställningen
  • Persontransporter och ett fåtal lastbilstransporter rör sig på vägen mellan Ågestabron och Ågestaverket.
  • Presentation från informationsmöte. Här kan du se presentationen från det senaste informationsmötet för närboende och allmänhet, den 31 augusti 2023: Presentation från informationsmöte (PDF 3 MB)

Har du frågor? Kontakta platschefen Thomas Rådeby, 070-967 70 77.

Nyheter om Ågestaverket

Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln
Lyft av den 300 ton tunga reaktortanken. Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Reaktortanken i Ågestaverket nedmonterad

Efter två års intensivt arbete har Vattenfall nu monterat ner den 10 meter höga och 300 ton tunga reaktortanken och dess interndelar i Ågestaverket. Reaktortanken har kapats i mindre delar, ...

Läs hela artikeln
Arbete kring bryggan. Foto: John Guthed
John Guthed

Segmenteringen av reaktortank och interndelar i Ågesta har nått halvtid

Reaktortanken (RPV) är det största föremålet i Ågestaverket och innehåller några av verkets mest radioaktiva komponenter; de medelaktiva interndelarna. Arbetet med att montera ner och segmen...

Läs hela artikeln
Gänget framför generatorn

Ett tungt lyft i Ågesta: en generator, en utbrytarkung och ett par skridskor

En solig oktobermorgon kör en lastbil med ett 18 meter långt släp in på Ågesta, tråcklar sig som en utbrytarkung runt på det trånga utrymmet och backar med hjälp av en joystick in det extrab...

Läs hela artikeln
I nedmonteringen av Ågestaverket utanför Stockholm har det 100 ton tunga tanklocket lyfts.

Lyckat locklyft i Ågesta

I nedmonteringen av Ågestaverket utanför Stockholm har det 100 ton tunga tanklocket lossats, lyfts och flyttats till en bassäng där det ska segmenteras.

Läs hela artikeln
Rivning av Ågestaverkets kyltorn
John Guthed

Ågestaverkets kyltorn revs på tre dagar

Sedan sommaren 2020 pågår nedmontering av Ågestaverket söder om Stockholm.

Läs hela artikeln

För leverantörer

Ska du arbeta som inhyrd eller entreprenör på Ågestaverket? Se vilka dokument och utbildningar som krävs för att jobba i verket.

Kontrollrum i Ågestaverket

Tillstånd och möten

Den 15 juli 2019 fick Vattenfall tillstånd av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att montera ner och riva Ågestaverket, se ”Dom/tillstånd för nedmontering och rivning”. Inför ansökan och inför att nedmonteringen startade höll Vattenfall flera samråds- och öppna informationsmöten i syfte att informera om aktuella tid- och andra planer, inhämta synpunkter och ge möjlighet att ställa frågor.

Kulturminne

Några aktörer har önskat att Ågestaverket ska bevaras som ett kulturminne. Detta är inte möjligt eftersom Vattenfall enligt kärntekniklagen är ovillkorligt skyldigt att avlägsna och omhänderta allt radioaktivt material i kärntekniska anläggningar. Ågestaverket består av flera våningar med begränsad yta inne i ett bergrum. När det radioaktiva materialet rivs och byggnaden saneras förstörs byggnadsstrukturen på ett sådant sätt att det inte går att bevara verket.

Ågestaverket i genomskärning

Ågestaverket i genomskärning. Några av de delar som måste tas bort är inringade.

Avveckling av kärnkraft

Vattenfallkoncernen avvecklar flera kärnkraftsreaktorer i Sverige. Utöver Ågestaverket ska Ringhals 1 och 2 utanför Varberg monteras ner. I Studsvik utanför Nyköping är avvecklingen av forskningsanläggningen R2 i sitt slutskede. Fokus är att avvecklingsarbetena genomförs på ett säkert, effektivt och hållbart sätt. De kvarvarande reaktorerna Ringhals 3 och 4 samt Forsmark 1, 2 och 3 fortsätter att producera fossilfri el i många år framåt.

Kontakt

Thomas Rådeby
Platschef

Se även

Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmarks kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt.

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals har sedan 1975 försett Sverige med fossilfri el.

Historiskt fotografi av ett vattenkraftverk

Vattenfall har en över 100 år lång historia.