Miljöpolicy och ledning

Forsmark bedriver ett systematiskt miljöarbete som en viktig del av vår verksamhet. Arbetet utgår från vår miljöpolicy och våra miljömål.

Genom att Forsmarks verksamhet är miljöcertifierad har vi ett miljöledningssystem där vi organiserar vårt miljöarbete så att det ständigt går mot förbättringar. Förbättringsbehoven för vi in i vår ordinarie planeringsprocess där vi även sätter mål för vad som ska uppnås. Vi ska alltid uppfylla myndighetskraven och leva upp till vår egen verksamhetspolicy.

Forsmarks verksamhet ska ha sådan inriktning att all miljöpåverkan minimeras.

Miljöpolicy som utgångspunkt

Forsmark bedriver sin verksamhet i enlighet med principer för hållbar utveckling och producerar miljövänlig el varje dag året runt.

Vi arbetar på sådant sätt att all miljöpåverkan minimeras och att risk för miljöolyckor begränsas via förebyggande åtgärder. Risk för haverier som kan beröra omgivningen reduceras så långt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Miljöfakta och förbättringsområden inom verksamheten redovisas öppet. Miljöhänsyn är en integrerad del i verksamheten med ansvaret i linjeorganisationen. Samtliga krav ska uppfyllas med god marginal.

Vi ska bidra till ett bättre klimat

1. Vi utmanar hela tiden vårt sätt att arbeta för att kunna använda mer klimatsmarta lösningar.
2. Likvärdiga miljökrav, som på vår egen verksamhet, ska åsättas leverantörer och entreprenörer.
3. Vi förbättrar ständigt våra anläggningar för att kunna minimera vår klimatpåverkan.

Vi ska skydda naturen och den biologiska mångfalden

4. Vi beaktar försiktighetsprincipen i vårt arbete.
5. Företagets miljöaspekter inkluderas tidigt i beslutsprocessen.
6. Vi arbetar proaktivt för att minimera påverkan på omkringliggande naturmiljöer och ekosystem. Där påverkan inte helt kan undvikas ska möjliga åtgärder vidtas så långt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
7. Vi samverkar med våra intressenter som bedriver forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Vi ska sträva efter hållbar resursanvändning

8. Uppkomst av avfall ska hållas på en låg nivå. När så är möjligt ska återanvändning och återvinning alltid beaktas.
9. Vi ska ständigt arbeta med att utveckla möjligheter till friklassning.
10. Vi arbetar ständigt med att ersätta de mest miljö-och hälsofarliga kemiska produkter i möjligaste mån.

Miljöpolicyn uppdaterades senast den 8 oktober 2020.

Systematik med ledningssystem

Forsmarks miljöledningssystem är en del av Forsmarks övergripande styrsystem. Det gör att hela verksamhetens organisation, planering, ansvar och processer omfattas.

Forsmark var tidiga med att certifiera sitt miljöledningssystem. Som fjärde kärnkraftverk i världen certifierades Forsmark 1998 enligt standarden ISO 14001, standarden för miljöledning, och har granskats varje år enligt denna standard sedan dess. ISO 14001 granskas av både interna och externa revisorer varje år.

Organisation för miljö

Miljö är en del i Forsmarks ordinarie verksamhet. Det innebär att varje chef ansvarar för att driva miljöarbetet framåt i sin verksamhet. Forsmarks enhet för miljö och arbetsmiljö följer upp arbetet, bland annat genom avstämningar av miljömålen vid ledningens genomgång. Enheten står också för information och kontakt med myndigheter. Flera arbetsgrupper, bland annat för strålskydd och kemikalier, stödjer det dagliga miljöarbetet.

Tydliga mål för bättre miljö

För att rikta insatserna rätt tar Forsmark regelbundet ställning till verksamheten och dess miljöpåverkan. Olika miljöaspekter värderas baserat på hur de kan påverka ekosystem.

Varje år formulerar vi miljömål. Målen baseras på vår miljöpolicy samt på regelbundna miljöutredningar och miljörevisioner.

Forsmarks miljöinsatser

Flera omfattande satsningar på Forsmark bidrar till minskad miljöpåverkan. Under 2013 fick Forsmark tillstånd att utöka markförvaret vid Svalören, som är ett förvar för sopor, skrot och annat lågaktivt driftavfall. Tillståndet medger utökning från 5 000 ton till 14 500 ton, vilket innebär att Forsmark kan ta hand om allt lågaktivt avfall som uppstår så länge kärnkraftverket är i bruk.

Ett nytt avloppsreningsverk driftsattes av Forsmark sommaren 2013. Det nya reningsverket är dubbelt så stort som det gamla. 

Utsläppen av radioaktiva partiklar till luft från Forsmark är låga. Den årliga dosen som en närboende får, är mindre än den dos man får vid en vanlig tandröntgen. Arbete pågår dock med att ytterligare få ner utsläppen till luft genom ytterligare filtrering av utrymmen i anläggningen. Mobila filter används också i ökad utsträckning på vissa arbetsplatser i anläggningen. Dessutom har vi en ny robot som kan rengöra reaktorhallsbassängerna under vatten, vilket också minskar uppkomsten av radioaktiva partiklar.

Under 2017 driftsattes en ny central värmepumpsanläggning som tar tillvara på en del av spillvärmen som kommer från kylvattnet för att värma upp delar av egna lokaler på ytterområdet.

Miljöförbättringsarbetet är en ständig process precis som arbetet med säkerhetshöjande åtgärder.

Utbildning och information

Forsmark håller regelbundna utbildningar för att medarbetarna ska ha rätt förutsättningar att bidra till Forsmarks miljöarbete. Alla medarbetare ska känna till Forsmarks miljöpolicy och mål samt arbeta enligt miljöledningssystemet. Även entreprenörer och konsulter som arbetar på plats i Forsmark utbildas.

Allmänhetens förtroende för vårt miljöarbete är viktigt. Varje år mäter vi därför förtroendet.

Relaterad information

Forsmarks kustlinje

Kärnkraften övervakas noga av olika myndigheter och miljökraven är höga.

Detaljbild av fasaden på reaktor 3 i Forsmark

Forsmarks miljöinsatser och resultat följs upp och granskas, både internt och av andra.

Kylvattnet från Forsmark mynnar ut i havet

I Biotestsjön utförs biologisk kontroll av effekter på fisk, bottenfauna och fågel.