Miljöpolicy och ledning

Ringhals arbetar systematiskt för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Insatserna utgår från vår verksamhetspolicy och miljömål. Arbetet drivs med hjälp av ett certifierat miljöledningssystem. Vi värderar vilka miljöaspekter som är av betydelse, samtidigt som vi ser till att de tas om hand på bästa sätt.

En man fiskar i Ringhals kylvattenintag

Vi jobbar systematiskt för att uppfylla de krav som myndigheter och andra viktiga intressenter ställer.

Miljö i verksamhetspolicyn

Ringhals verksamhetspolicy innehåller riktlinjer för miljö. Miljöarbetet har hög prioritet och ingår i all verksamhet. Här är ett utdrag:

Genom ett miljöriktigt agerande förebygger vi att individ, anläggning och omgivning kommer till skada.

  • Vi har väl fungerande rutiner och metoder som stödjer vårt miljöarbete. 
  • Vi utbildar personal, riskbedömer och utreder händelser för att minimera risken för miljöhändelser.
  • Vi har en beredskap för att omhänderta och minimera följdskador av allvarliga störningar i verksamheten.

Vi skapar förtroende för vår verksamhet hos medarbetare, ägare, kunder, allmänhet och myndigheter.

  • Vi arbetar för att alla ska känna engagemang för Ringhals miljömål.
  • Våra leverantörer och entreprenörer lever upp till Ringhals miljöriktlinjer.
  • Vi redovisar öppet våra miljömål och vårt miljöarbete.
  • Vi har en nära dialog med medarbetare, arbetstagarrepresentanter, myndigheter, närboende och andra intressenter kring frågor av betydelse för verksamheten.

Systematiskt förbättringsarbete

Ringhals jobbar systematiskt för att uppfylla de krav som myndigheter och andra viktiga intressenter ställer. Vi agerar ansvarsfullt med hänsyn till miljön. Det gäller såväl det dagliga arbetet som långsiktiga beslut och planer. Ringhals miljöledningssystem gör att vi kan överblicka vår inverkan på miljön. Vi för in förbättringsbehov i den ordinarie planeringsprocessen och sätter mål för det som ska uppnås.

Ringhals miljöledningssystem är certifierat enligt standarden ISO 14001 sedan 1998. Det kontrolleras i samband med interna revisioner och av externa miljörevisorer.

Miljöförbättringsarbetet är en ständig process precis som arbetet med säkerhetshöjande åtgärder.

Organisation för miljö

Miljöorganisationen inom Ringhals består av enheten för miljö samt en miljösamordnare per avdelning. Dessutom finns en stab för säkerhet, kvalitet och miljö. Flera arbetsgrupper och nätverk, bland annat inom strålskydd och kemikalier, stödjer det dagliga miljöarbetet i verksamheten.

Miljömål 2024

  • Minska koldioxidutsläppet från tjänsteresor med flyg – utsläppet får högst uppgå till 60 % av vad det var 2019.
  • Minska förbrukningen av kemiska ämnen som är skadliga för människa och miljö – ersätt skadliga ämnen med mindre skadliga och undvik att ta in nya skadliga ämnen i verksamheten.

Relaterad information

Kor på äng framför Ringhals

Ett kärnkraftverk är en stor industri och påverkar miljön på olika sätt.

Flera personer med hjälmar och reflexvästar i industrimiljö

Ringhals miljöarbete följs upp och granskas, både internt och av andra.