Säkerhet på Ringhals

Säkerheten har högsta prioritet på Ringhals. Omvärldens krav är högt ställda och vi strävar efter att vara bland de främsta kärnkraftverken i världen när det gäller säkerhet. Vi utvecklar säkerheten enligt krav och rekommendationer från myndigheter och internationella organ.

Två man som arbetar med säkerhet på Ringhals

Regelbundna granskningar hjälper oss att utveckla vårt säkerhetsarbete.

Kontroll, granskning och samarbete

Vi har gedigna interna rutiner för uppföljning och kontroll. Våra kärnkraftverk granskas också av många externa aktörer på internationell, nationell och lokal nivå. Genom granskningarna får vi hjälp att utveckla vårt säkerhetsarbete.

Ringhals samarbetar exempelvis med internationella organisationer som WANO (World Association of Nuclear Operators) och OSART (Operational Safety Review Team) via FN:s atomenergiorgan IAEA. Vi tar del av internationella kärnkraftsexperters kunskap och erfarenheter, samtidigt som vi delar med oss av goda exempel från vår egen verksamhet.

Beredskap för kärnenergiolyckor

På Ringhals finns en intern beredskapsorganisation med utpekade roller och detaljerade instruktioner för hur vi ska agera om en allvarlig driftstörning skulle hända. Övningar och samarbete sker bland annat med länsstyrelsen.

Lokala säkerhetsnämnden

I varje kärnkraftskommun finns en lokal säkerhetsnämnd med folkvalda representanter från de politiska partierna. Även politiker från angränsande kommuner sitter med i nämnden. Den lokala säkerhetsnämnden i Varbergs kommun har till uppgift att bevaka verksamheten på Ringhals och informera allmänheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), har ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet i Sverige. SSM utfärdar föreskrifter, övervakar hanteringen av kärnavfallet och kontrollerar att alla lagar och regler efterlevs. Kärnkraftföretagen är skyldiga att rapportera avvikelser till myndigheten.

Relaterad information

Bränslebyte

Under revision stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll och tester.

Reaktor på Ringhals

Bygget av oberoende härdkylning, OBH, inleddes 2017 på Ringhals.

Sedan starten har Ringhals reaktorer producerat mer än 900 TWh el.