Forsmarks arbetsmiljöpolicy

Forsmarks Kraftgrupp ska ha en god arbetsmiljö, både för egen och inhyrd personal. Syftet är att undvika arbetsrelaterad ohälsa, tillbud och olyckor samt att värna om en god arbetsmiljö. Målet är en säker och trivsam arbetsplats för alla. Att ha en öppen attityd, personligt ansvarstagande och ett professionellt förhållningssätt till sitt arbete och till sina kollegor är en god förutsättning för trivsel, ett bra arbetsresultat och hög säkerhet. Detta gäller såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

  • Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del i verksamheten och ansvaret ligger i linjeorganisationen. Arbetsmiljöarbetet ska genomföras systematiskt och förebyggande i samråd och medverkan med arbetstagare. Vi ska aktivt eliminera faror, minska arbetsmiljörisker samt arbeta med ständiga förbättringar. I detta ingår att ta till vara egna och andras erfarenheter samt att uppfylla arbetsmiljörelaterade krav, regler och föreskrifter. Chefer har en viktig roll att göra policyn känd för alla.

  • Forsmark ska vara en arbetsplats som präglas av öppenhet och respekt för varandras olikheter. Alla ska, oavsett befattning eller ställning, känna sig respektfullt bemötta. Med olikheter avses kön, etnisk härkomst, funktionsvariation, religion, sexuell läggning och ålder, men också av erfarenhet, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation. Allt detta skapar en mångfald som tillför nya idéer, perspektiv och olika beteende och arbetssätt.

  • Forsmark ska sträva efter att öka mångfalden och jämställdheten på samtliga områden och i alla beslut. Vår syn på arbetet med mångfald handlar om att ta tillvara den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter.

  • Alla på Forsmark ska ta ansvar för sin säkerhet och sitt agerande på arbetsplatsen. Med omtanke om våra medarbetare har vi alla en skyldighet att påtala fel och brister. Chefer har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel. Ett engagerat och synligt ledarskap tillämpas.

  • Arbetet inom Forsmark ska ge tillfälle till utveckling, både som individ och som medarbetare, i en säker och stimulerande miljö.

  • Forsmark ska vara en arbetsplats som genom långsiktigt hälsofrämjande arbete och riktade aktiviteter skapar förutsättningar för att medarbetarna ska må bra och ha förutsättningar att klara av vardagens krav och kunna förverkliga sina personliga mål.

  • Alla ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Målet är en säker arbetsplats samt att motverka och åtgärda missbruk i ett tidigt stadium. Den som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan ska berätta detta för sin närmaste chef. Målinriktad rehabilitering ska genomföras för den som hamnat i en missbrukssituation.


Forsmarks arbetsmiljöpolicy uppdaterades senast den 26 februari 2020.