Ringhals närboende – goda grannar

Här har vi samlat information som vänder sig till dig som är granne och närboende till Ringhals.

Kontakt

Följ oss gärna på Facebook (RinghalsKKV) och här på närboendesidan. Kontakta oss på tel 020-66 20 10, e-post info.​ringhals@​vattenfall.​com

Aktuell information och pågående projekt


Bullervarning och mätning i närområdet

Vi vill förvarna närboende om planerade arbete som kan komma att ge upphov till buller från Ringhals område.

Bullermätning kommer genomföras under sen kväll eller natt mellan 1-2 juli på grund av efterprov. Folk kommer också röra sig i omgivningen under natten för mätningens skull. 


Vi gör allt vi kan för att dämpa bullret till omgivningen. Tack för visad förståelse.


Markundersökningar startar 16 maj

Som ett led i förberedelserna att för ny kärnkraft vid Ringhals genomför Vattenfall geotekniska fältundersökningar. Med start 16 maj och cirka två veckor framöver kommer provtagning ske och terrängfordon vistas i området vid Skällåkra och Biskopshagen. Arbetet görs så att inte omgivningen inte ska störas mer än nödvändigt.


Vattenfall i dialog om markköp

För att det ska vara möjligt att ha ny kärnkraft i drift första halvan av 2030-talet har Vattenfall kontaktat ett antal fastighetsägare och hyresgäster i Ringhals närområde om fastighetsförvärv. 

Inför byggnation av ny kärnkraft kommer markarbeten, bygge av vägar och annan logistik att krävas. Vattenfall äger sedan tidigare en majoritet av marken runt Ringhals, men ser behov av att förvärva ett mindre antal fastigheter i ett utpekat område.

I samband med projekt Svea köpte Vattenfall ett antal fastigheter innan projektet lades ner 2014 av affärsmässiga skäl. I flera fall har uppköpta fastigheter hyrts ut, dessa hyresavtal avser man nu att avsluta.

Berörda är kontaktade

Samtliga berörda har kontaktats personligen, Vattenfalls avsikt är att komma överens och att alla fastighetsägare och hyresgäster ska vara nöjda efter avslutad process.

Läs mer om planerna här


Höjd skyddsnivå 

17 augusti 2023 fattade Säkerhetspolisen beslut om att höja terrorhotnivån i Sverige. I samband med det höjdes även skyddsnivån runt Sveriges kärnkraftverk.

I dagsläget finns inget uttalat hot mot kärnkraften, men Vattenfall och Ringhals följer utvecklingen noga. På Ringhals innebär den höjda skyddsnivån bland annat att bevakningsorganisationen vidtagit extra åtgärder för ökad trygghet. Förberedelser görs för att direkt kunna agera om en situation skulle uppstå.

Du som är närboende är viktig

Att misstänkta observationer i och runt anläggningarna rapporteras är avgörande för säkerheten och något som uppmuntras. Om du ser något som du upplever misstänkt, rapportera detta omgående genom att kontakta Ringhals bevakningscentral på 0340-667 369. Vi finns här för er trygghet.


Bevakningsbilarna får blåljus & sirener

Från och med maj 2023 har Ringhals bevakningsbilar blivit utryckningsfordon. Det innebär att de utrustats med blåljus och sirener och att skyddsvakterna fått utökade befogenheter när de kör. 

Ringhals bevakningsorganisation fortsätter att anpassa sin verksamhet för att möta det förändrade omvärldsläget. Transportstyrelsen har godkänt att Ringhals att konverterar bevakningsbilarna till utryckningsfordon.

Föraren av ett utryckningsfordon får i en nödsituation bryta mot vissa trafikregler, till exempel hastighetsbegränsningar, om detta kan ske utan att orsaka ytterligare olyckor.

De flesta utryckningsfordon tillhör myndigheter eller andra samhällsorgan, som polis, sjukvård och räddningstjänst. Men också icke-statliga organisationer och företag kan få tillstånd för utryckningsfordon beroende på verksamhet. Nu är Ringhals bevakningsstyrka ett av dem.

bevakningsbi_2l.jpg

Om du möter ett utryckningsfordon

När en förare av ett utryckningsfordon påkallar fri väg i en nödsituation, är övriga trafikanter skyldiga att underlätta fordonets framkomlighet genom att hålla åt sidan, sakta ner eller stanna. Agera lugnt, tydligt och skapa plats i den mån det är möjligt. Var uppmärksam på utryckningsförarens signaler och försök att släppa förbi utryckningsfordonet på ett säkert sätt. Tack för visad hänsyn!  


natur-vid-ringhals_3x2.jpg


Att tänka på vid takinspektioner

Intresset för att installera solpaneler på hustak är stort. Att inspektera tak med hjälp av drönare är ett praktiskt hjälpmedel för många takföretag, men som inte är tillåtet i närheten av Ringhals.

Ringhals bevakningsstyrka har ryckt ut flera gånger efter larm om aktivitet i luftrummet som visat sig härröra från takföretags drönare. Vi vill därför påminna om det flygförbud som råder runt Ringhals.

Flygförbud över och runt Ringhals infördes 2015. Förbudet omfattar ett område på cirka 600 meter i höjdled, och horisontellt inom en cirkel med radien drygt 1,8 kilometer.
Förbudet gäller såväl flygplan som drönare, som ofta är utrustade med kamera: området runt Ringhals är klassat som skyddsobjekt med tillhörande fotoförbud.

Be takföretag att använda alternativ till drönare vid takinspektioner. Tack för visad förståelse!


Omvärldsläget

Elproduktion är en samhällsviktig funktion som är nödvändig för att upprätthålla samhällets grundläggande behov. Ringhals är därför är ett skyddsobjekt med bevakning dygnet runt.

Vår bevakningsstyrka är uppmärksam på vad som händer i Ringhals omgivning. Inte för att det förekommer konkreta hot mot Ringhals, men omvärldsläget gör att vi är uppmärksamma tecken på avvikelser från det normala. Vi har stärkt vår förmåga att hantera tänkbara händelser och att säkerställa säker och stabil drift av kärnkraftverket.

”Allmänheten är bästa spanare” brukar man säga. Det gäller även dig som närboende till Ringhals. Vi önskar att alla som gör iakttagelser som avviker från det normala omkring Ringhals område ringer vår bevakningscentral: 0340-66 73 69. Vid pågående brott så ska alltid larmnumret 112 kontaktas.

Som närboende till Ringhals är du säkert bekant med vår bevakningsstyrka och stöter på våra skyddsvakter i närområdet, till fots eller i bil. Ta gärna kontakt med dem om du uppmärksammat något ovanligt, eller undrar något. De finns här för din trygghet.

Tack för din samverkan!

MSB:s webbplats finns mer information som riktar sig till både företag och privatpersoner.

NSAD-4_hund_3x2.jpg


Nytt 400 kV ställverk och nya luftlinor

400 kV ställverket är gammalt och 400 kV-ledningarna inne på Ringhals område har varit med sedan respektive block togs i drift. De tre bolagen Svenska kraftnät, Vattenfall eldistribution AB och Ringhals AB samarbetar i en pågående modernisering. Arbetet pågår fram till 2023 för att skapa ett nytt robust ställverk och kraftledningar för Ringhals resterande livstid.

Under våren 2020 påbörjades arbeten på Ringhals område och på ställverksområdet. Det kan märkas en något ökad trafik på anslutande vägar och vissa arbetsmoment kan emellanåt medföra höjda bullernivåer. Alla arbeten med höjda buller nivåer är förlagda till dagtid.


Tester och arbetsinsatser som låter

Sådant som kan låta är när vi provkör våra reservkraftdieslar och testar högtalare eller ventiler.

De arbeten som kan och får göras på dagtid lägger vi i möjligaste mån på normal arbetstid. Vissa lagstadgade tester genomförs oavbrutet under 24 timmar, medan andra tester måste ske utanför normal kontorstid för att inte påverka vår säkerhet. Vi beklagar den eventuella störning det här kan ge.

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals 3 och Ringhals 4 har halva sin möjliga produktion framför sig och vi räknar med att anläggningarna har en livslängd på 60 år.

 

Framtiden för Ringhals 1 och 2

Ringhals 2 togs ur drift vid årsskiftet 2019/2020 och Ringhals 1 vid årsskiftet 2020/2021.
Läs mer om avvecklingen av Ringhals 1 och 2

Utökat markförvar

Ringhals har i maj 2020 dragit tillbaka ansökan om ett ett utökat markförvar. Bakgrunden är att vi kommer att göra en bred översyn av hur stort behovet i framtiden är av deponi i vårt markförvar.

Kontaktperson

Anna Collin, presschef Ringhals
Anna Collin
Presschef och närboendekontakt

Se även

Kärnkraftverket Ringhals

Ringhals 1 och Ringhals 2 togs ur drift vid årsskiften 2020 respektive 2019.

Bränslebyte

Under revision stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll och tester.

Kor på äng framför Ringhals

Ett kärnkraftverk är en stor industri och påverkar miljön på olika sätt.