I Forsmarks närhet

Här har vi samlat lokal information, som vänder sig främst till dig som är kommuninvånare eller närboende i Forsmark.

Yttre fordonskontroll

Området för Forsmark som skyddsobjekt utökades för ett antal år sedan. I samband med detta driftsattes Forsmarks yttre fordonskontroll. Ett skyddsobjekt omfattar byggnader eller områden som kan behöva stärkt skydd mot sabotage, terroristbrott eller spioneri. Det är länsstyrelsen som fattar beslut om skyddsobjekt.

Utvidgningen av skyddsobjektet Forsmark gjordes för att få en effektiv övervakning av hela området där kärnteknisk verksamhet bedrivs. Skyddsobjektet omfattar nu även området för det planerade kärnbränsleförvaret, Biotestsjön samt området upp till den yttre fordonskontrollen. Att Forsmark är ett skyddsobjekt innebär att det är Forsmarks Kraftgrupp och Svensk Kärnbränslehantering AB som bestämmer vilka som är behöriga att vistas inom skyddsobjektet, och att Forsmarks vakter har befogenhet att agera inom området.

Fordonskontrollen är en av åtgärderna för att försvåra intrång på Forsmark. Den ligger några kilometer från kraftverket och gör det möjligt att stänga av trafiken.

Så fungerar fordonskontrollen

Vid kontrollstationen finns ett antal skyddsvakter stationerade som kontrollerar fordon före passage genom vägbommarna. Fram till kontrollstationen finns sex filer – tre för personbilar och tre för övriga fordon. Skyltar och trafikljus reglerar trafiken mellan filerna.

Kärnbränsleförvar

Det framtida kärnbränsleförvaret är planerat att byggas i Forsmark. Arbetet drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, och förberedelserna pågår i omgivningarna kring kärnkraftverket.

Förvar för avfall

Ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, ligger några kilometer från Forsmarks kärnkraftverk. Det ägs och drivs av SKB, som har planer att bygga ut förvaret.

Säkerhetsnämnd

I varje kärnkraftskommun finns en lokal säkerhetsnämnd med folkvalda representanter från de politiska partierna i kommunen. Även politiker från angränsande kommuner sitter med i nämnden. Nämndens uppgift är att bevaka verksamheten vid Forsmark och informera allmänheten.

Relaterad information

Fotbollar och barnben med benskydd

Forsmark stödjer lokala ideella verksamheter inom idrott, socialt och kultur.

Flygbild över Forsmarks bruk

Forsmarks bruk är ett av Sveriges bäst bevarade vallonbruk och ett populärt turistmål.