Forsmarks miljöarbete

Kärnkraft har förhållandevis låg miljöpåverkan jämfört med annan elproduktion.

Forsmarks kärnkraftverk står för en sjättedel av Sveriges elproduktion. Vi står för trygg energiförsörjning och miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet. På Forsmark arbetar vi ständigt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi vill bidra till en god närmiljö och leva upp till de krav som omvärlden ställer på oss.

Miljöpåverkan

Forsmarks kärnkraftverk är en stor industri och påverkar miljön på olika sätt. Det är vissa utsläpp till luft och vatten samt nyttjande av havet som kylvatten.

Miljöpolicy och ledning

Forsmarks miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 och i verksamhetspolicyn finns riktlinjer för miljömål och betydande miljöaspekter.

Uppföljning och kontroll

Miljöarbetet och arbetsmiljöfrågor följs upp och granskas både internt och av andra, som exempelvis myndigheter.

Biotestsjön

När havsvattnet passerar genom kraftverket för att kyla ner ångan, höjs temperaturen med upp till 10°C. Biotestsjön är ett invallat havsområde i Forsmarks skärgård, där SLU undersöker hur värmetillförseln påverkar växter och djur.

Miljödeklarerad elproduktion

Forsmark producerar el som är EPD-certifierad (Environmental Product Declaration). EPD gör det enkelt att jämföra varors och tjänsters miljöprestanda. En EPD ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el, vilket gör det möjligt att jämföra elen från Forsmark med andra energislag, under förutsättning att de har miljödeklarerats på samma sätt. EPD:n hjälper också till att se olika miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv. Ett certifieringsorgan kvalitetssäkrar uppgifterna i miljövarudeklarationen

Mer om EPD

Läs mer och ladda ner dokument om miljövarudeklaration för kärnkraft.

Detaljbild på byggnader i Forsmark

Se även

Elledningar från Forsmark

Se aktuellt driftläge och aktuell produktion på Forsmark.

Två män som arbetar på Forsmark

Här har vi samlat information om vad du behöver förbereda inför ditt uppdrag på Forsmark.

Mobiltelefon

Här får du information om hur du når oss på Forsmark per telefon, brev eller e-post.