Uppföljning och kontroll

Forsmarks miljöinsatser och resultat följs upp och granskas, både internt och av andra.

Intern uppföljning

Rutinmässiga interna miljörevisioner är ett viktigt led i den ständiga utvecklingen av Forsmarks miljöarbete och resultat. Miljörevisionerna är ett led i att fortsätta vara certifierade enligt ISO 14001.

Extern kontroll

Forsmarks miljöledningssystem granskas varje år av ackrediterade certifieringsorgan. Såväl miljö som arbetsmiljö granskas.

Aktuella miljötillstånd

  • Tillstånd till verksamheten vid Forsmarks kärnkraftverk (tillståndsansökan i samband med ansökan om höjning av effekten i reaktorer).
  • Tillstånd för utökning av markförvaret för lågaktivt driftavfall vid Svalören.

Enligt lag krävs miljöprövningar och tillstånd vid omfattande ändringar i verksamheter såsom kärnkraftverk. Det är Mark- och miljödomstolen som håller i processen.

Forsmark planerar att höja effekten vid Forsmark 1 och 2. Verksamheten har genomgått en miljöprövning inför den planerade effekthöjningen och tillstånd gavs av Mark- och miljödomstolen i en dom 2008. I samband med detta omprövades hela tillståndet för Forsmarks kärnkraftverk.

Svalören är ett markförvar för sopor, skrot och annat lågaktivt driftavfall från Forsmarks kärnkraftverk. En miljöprövning gjordes i samband med att Forsmark ansökte om tillstånd för en utökning av förvaret från 5 000 till 14 500 ton. Tillstånd för utökningen gavs 2013, vilket innebär att Forsmark kan ta om hand allt avfall som uppstår så länge kärnkraftverket är i bruk.

Omgivningskontroll

Omgivningskontroll är en viktig del av Forsmarks miljöarbete och det sker en ständig övervakning av Forsmarks miljöpåverkan inom ramen för våra omgivningskontrollprogram.

Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) kustlaboratorium gör på uppdrag av Forsmark omfattande provtagning av omgivningen runt Forsmark. Det görs för att bedöma hur Forsmark påverkar vatten, djur och växtlighet. Proverna tas i närområdet och i den så kallade Biotestsjön och analyseras sen av omgivningslaboratoriet på Forsmark.

Relaterad information

Kylvattnet från Forsmark mynnar ut i havet

I Biotestsjön utförs biologisk kontroll av effekter på fisk, bottenfauna och fågel.

Forsmarks kustlinje

Kärnkraften övervakas noga av olika myndigheter och miljökraven är höga.

Forsmark 1 bakom växtlighet och byggnader

Forsmark bedriver ett systematiskt miljöarbete som en viktig del av vår verksamhet.