Biotestsjön

I Forsmark finns en forskningsanläggning, Biotestsjön. Där utförs en biologisk kontrollverksamhet av effekter på fisk, bottenfauna och fågel.

Våra kärnkraftverk kräver stora mängder kylvatten från havet. När kylvattnet passerar genom kraftverket höjs temperaturen i vattnet med upp till 10°C. Det uppvärmda vattnet pumpas sedan ut i havet igen genom Biotestsjön. Vattnet kan påverka livet i de havsområden som ligger nära kylvattenutsläppen.

Biotestsjöns utlopp

Biotestsjön är ett invallat havsområde i Forsmarks skärgård.

Ett unikt jätteakvarium

Biotestsjön är unik i sitt slag och kallas för ett forskningsakvarium i jätteformat. Fram till 2004 fanns fiskgaller uppsatta vid sjöns utlopp till havet som avgränsade fiskbeståndet i sjön. Där studerades sambanden mellan vattentemperatur och biologiska processer. Sedan fiskgallren togs bort har ingen egentlig forskning bedrivits i Biotestsjön utan nu utförs endast en biologisk kontrollverksamhet av effekter på fisk, bottenfauna och fågel.

Syftet med Biotestsjön, ett invallat havsområde i Forsmarks skärgård, är alltså att undersöka hur värmetillförseln påverkar växter och djur. I området utförs även delar av kraftverkets kontrollprogram för omgivningspåverkan. Biotestsjön ingår i kraftverksanläggningen, men det är Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s, Kustlaboratorium som ansvarar för undersökningarna.

Forskningsresultat

Allmänt kan sägas att de arter som trivs i varmt vatten, exempelvis abborre, ökar i storlek och antal. Arter som föredrar kallare vatten drar sig undan. Sjöfågel och havsörn finner goda rast- och övervintringsförhållanden, och det har bidragit till bättre häckningsresultat långt utanför Forsmarksområdet.

Relaterad information

Forsmarks kustlinje

Kärnkraften övervakas noga av olika myndigheter och miljökraven är höga.

Forsmark 1 bakom växtlighet och byggnader

Forsmark bedriver ett systematiskt miljöarbete som en viktig del av vår verksamhet.

Detaljbild av fasaden på reaktor 3 i Forsmark

Forsmarks miljöinsatser och resultat följs upp och granskas, både internt och av andra.