Forsmarks miljöpåverkan

Kärnkraften klarar sig bra miljömässigt jämfört med andra tekniker för att producera el. Det gäller hela processen, från uranbrytning till avfallshantering. De svenska kärnkraftverken har väldigt låga utsläpp av växthusgaser.

Ett kärnkraftverk är en stor industri och påverkar givetvis miljön på olika sätt. Därför övervakas kärnkraften noga av olika myndigheter och miljökraven är höga.

Utsläpp till luft

Driften av ett kärnkraftverk ger utsläpp av radioaktiva och icke-radioaktiva ämnen.

Utsläpp av radioaktiva ämnen till luft

Driften av reaktorerna ger små utsläpp av radioaktiva ämnen till den omgivande luften. Utsläppen består mest av kortlivade ämnen, vilket innebär att radioaktiviteten minskar snabbt när ämnena sönderfaller till stabila ämnen. De gasformiga och luftburna radioaktiva ämnena fördröjs innan de släpps ut via skorstenar, där storlek och sammansättning mäts.

I omgivningen runt Forsmark finns känsliga dosimetrar som mäter joniserande strålning. Dessutom tar vi regelbundet prover på växtlighet i omgivningen, mjölk från betande kor samt fisk från närliggande sjöar och vatten. Resultaten av mätningarna skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som även gör egna kontrollmätningar.

Utsläppen får inte påverka människor eller miljö omkring kärnkraftverket. Därför har myndigheterna satt ett gränsvärde för utsläppens storlek, de får som mest ge en dos på 0,1 millisievert till Forsmarks närboende. Forsmark kärnkraftverk har under hela sin drift hållit sig under ovanstående dosgräns med mycket god marginal. Ett normalt driftår uppgår den högsta dosen, orsakad av våra utsläpp, till en närboende till ungefär 0,002 millisievert, vilket motsvarar ungefär en femtiondedel av det vi får ge upphov till. Utsläppen till de närboende är en femhundradel av den naturliga bakgrundsstrålningen från rymden och berggrunden. Utsläppen per år är mindre än den dos man får vid en vanlig tandröntgen som vanligen ger en dos på 0,01 millisievert.

Utsläpp av icke-radioaktiva ämnen till luft

Utsläppen av icke-radioaktiva ämnen är framför allt koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider – ämnen som bidrar till växthuseffekten, försurning och övergödning. Utsläppen uppstår när man provkör de reservkraftdieslar som ingår i säkerhetsfunktionerna vid kärnkraftverken. Även personalens resor till och från arbetet samt transport av material som levereras till Forsmark, ger en del utsläpp.

Utsläppen av växthusgaser från kärnkraften är väldigt små om man jämför med kol-, olje- och gaskraft. De är mindre än en tiotusendel (1/10 000) av Sveriges totala utsläpp.

Två svanar i vattnet framför Forsmark

Det görs undersökningar av hur utsläpp av uppvärmt kylvatten påverkar djur- och växtlivet i havet utanför Forsmark.

Utsläpp till vatten

På ett kärnkraftverk används vatten i processen, för kylning samt för sanitärt bruk.

Utsläpp av radioaktiva ämnen till vatten

Utsläppen av radioaktiva ämnen till havet är mycket små – mindre än 0,1 procent av den totala mängden. En del radioaktiva ämnen följer med processvattnet ut i havet. De kommer från anläggningarna och från kraftverkets tvättstuga, där skyddskläder tvättas rena från radioaktiva partiklar. Spill- och avloppsvatten renas och kontrollmäts innan det släpps ut.

Prover tas regelbundet på havsvattnet och växt- och djurliv i havet. Kustlaboratoriet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU tar proverna. Det enda man har funnit är små mängder radioaktivitet i kiselalger och sediment nära kylvattenutsläppet. Provresultaten kontrolleras av oberoende myndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Utsläpp av icke-radioaktiva ämnen till vatten

Mycket små mängder av kemikalier följer med processvattnet ut i havet. Innan kemikalierna släpps ut till havet sker neutralisering i utsläppstankar.

Uppvärmning av kylvatten

Det behövs stora mängder havsvatten för att kyla anläggningarna. Vid intaget rensas fisk bort som sedan komposteras. När kylvattnet släpps ut igen är det 10°C varmare. Det området påverkas av kylvatten är cirka 8 km² stort. Utanför detta område är påverkan starkt varierande beroende på vindförhållanden, strömmar och årstid.

Kustlaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gör undersökningar av hur det varma vattnet påverkar djur- och växtlivet i havet utanför Forsmark. Undersökningarna har pågått sedan 1977 i vår så kallade Biotestsjö och i utsläppsområdet.

Material- och resursförbrukning

En stor industri som ett kärnkraftverk förbrukar en hel del resurser, exempelvis olja, kemikalier, vatten, el och uran. De kemikalier och avfall som uppstår sorteras i cirka 85 avfallstyper och tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Markanvändning

Ett kärnkraftverk behöver ett markområde för sin verksamhet. Forsmarks industriområde är cirka 1 km² stort. Vattenfall äger också en del av marken runt omkring kraftverket.

Buller, lukt och transporter

Ventilationssystem kan ge upphov till buller. Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer om buller.

Varje dag anländer ett antal lastbilar till Forsmark med olika leveranser. Forsmarks skyddsenheter övervakar och kontrollerar att bestämmelser för transport av farligt gods uppfylls.

Läs mer om hur kärnkraft påverkar miljön

Relaterad information

Forsmark 1 bakom växtlighet och byggnader

Forsmark bedriver ett systematiskt miljöarbete som en viktig del av vår verksamhet.

Detaljbild av fasaden på reaktor 3 i Forsmark

Forsmarks miljöinsatser och resultat följs upp och granskas, både internt och av andra.

Kylvattnet från Forsmark mynnar ut i havet

I Biotestsjön utförs biologisk kontroll av effekter på fisk, bottenfauna och fågel.