Säkerhet på Forsmark

Säkerheten har högsta prioritet på Forsmark. Det innebär att vi i alla arbeten som utförs, i alla processer och i alla beslut, sätter säkerheten främst.

Säkerhetskraven på Forsmark är höga. Vi utvecklar vårt säkerhetsarbete kontinuerligt baserat på krav från myndigheter samt erfarenheter från internationella samarbetsorgan. Forsmark strävar efter att vara bland de främsta kärnkraftverken i världen när det gäller säkerhetsfrågor.

Kontrollrum

Forsmark har gjort stora investeringar i säkerhetshöjande åtgärder de senaste tio åren.

Säkerhetsarbetet på Forsmark

Säkerhetsarbetet på Forsmark regleras via företagets ledningssystem, VD är tillståndsföreträdare och högsta driftledningsansvarig för kärnkraftverket. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, sätter kraven för all kärnteknisk verksamhet genom att fastställa föreskrifter inom området.

Säkerhetsgranskningar internt

Varje ändring med betydelse för säkerheten som införs i Forsmarks anläggningar eller organisation, föregås av en säkerhetsgranskning som utförs i två steg. En primär säkerhetsgranskning genomförs av den produktions- eller organisationsenhet på Forsmark som ansvarar för frågan. Därefter utförs en fristående granskning av Forsmarks enhet för Säkerhet och miljö.

Viktiga och principiella säkerhetsfrågor behandlas dessutom i Forsmarks säkerhetskommitté som sammanträder regelbundet. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar alla förändringar med betydelse för säkerheten som Forsmark beslutar att göra och utför löpande tillsyn av reaktorsäkerhetsarbetet.

Internationellt samarbete

Internationella granskningar av Forsmarks kärnkraftverk görs med regelbundenhet, bland annat av IAEA (International Atomic Energy Agency), Internationella Atomenergiorganet. Ursprunglig planerad drifttid för Forsmark var 40 år. I och med att kraftverket planeras att drivas längre ser Forsmark över åldringshanteringen av anläggningarna. IAEA ger stöd i detta arbete med en granskningar som kallas SALTO, Safety Aspects og Long Term Operation.

Samarbete och erfarenhetsutbyte med andra kärnkraftverk och kärnkraftsorganisationer är viktiga i Forsmarks säkerhetsarbete. Forsmark deltar aktivt i det internationella säkerhetsarbetet, inte minst genom vårt deltagande i WANO, The World Association of Nuclear Operators. WANO ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och vårt förbättringsarbete. Vi bjuder in experter från WANO att komma till oss vart fjärde år för att genomföra granskningar. Genom WANO har bland annat erfarenheter från händelsen i Fukushima lett till ett flertal säkerhetshöjande åtgärder i våra anläggningar.

Säkerhetshöjande projekt

Forsmark har drivit många anläggningsändringsprojekt för att byta åldrande komponenter och säkerställa kraftverkets långsiktiga drift. Ändringarna utförs under de årliga revisionsavställningarna, då en reaktor ställs av i taget, och vi utför underhållsåtgärder, moderniseringar och säkerhetshöjande åtgärder.

Stora investeringar har gjorts i säkerhetshöjande åtgärder på Forsmark de senaste tio åren. Här följer några exempel:

  • Vid Forsmark 1 och 2 har bland annat elmatningen till säkerhetssystem byggts om och separerats för att garantera elförsörjning om det skulle börja brinna. Syrehalten har dessutom reducerats som en brandförebyggande åtgärd i rum med utrustning som är vital för säkerheten.
  • Åtgärder har gjorts för att ytterligare säkra anläggningen vid händelse av jordbävning. Bland annat har elskåp och elkomponenter säkrats.
  • Forsmark 1 och 2 har byggt nya reservövervakningsplatser, som fungerar som extra kontrollrum vid nödsituationer. Forsmark 3 har uppgraderat den befintliga reservövervakningsplatsen.
  • Forsmark 3 har installerat nya system som förbättrar övervakningen av effekten i reaktorhärden.
  • Nya reservvattenkällor har installerats vid Forsmark 3 för kylning av reaktorn.

Åtgärder efter stresstester

I ett program som kallas Forsmarks säkerhetshöjning, FOSH, har flera projekt med säkerhetshöjande åtgärder genomförts. Dessa identifierades efter de stresstester av anläggningen som genomfördes i spåren efter händelserna vid kärnkraftverket i Fukushima, Japan. Ett av de större projekten planerar för ett alternativt system för kylning av reaktorhärden vid en nödsituation, OBH, Oberoende härdkylning. Ett annat projekt arbetar med mobila lösningar för reservkraft till anläggningarna och ytterligare ett projekt rör kylvattenförsörjningen av bränslebassängerna.

Forsmarks fysiska skydd

Forsmarks kärnkraftverk har ett fysiskt skydd bestående av ett antal olika barriärer för skydd mot angrepp utifrån.

De olika barriärerna

Skyddat område: Byggnader eller delar därav som innehåller utrustning för anläggningens säkra drift eller där kärnämne eller kärnavfall finns.
Bevakat område: Kärnkraftsanläggningarna omges av ett bevakat område, avgränsat av ett områdesskydd.
Industriområde: Forsmarks anläggningar omges av ett industriområde, avgränsat av ett industristaket.
Skyddsobjekt: Forsmark är ett skyddsobjekt. Ett skyddsobjekt är byggnader eller områden som kan behöva stärkt skydd mot sabotage, terroristbrott eller spioneri. Obehöriga har inte rätt att beträda området, utan måste ha ett legalt ärende och anmäla sin ankomst i förväg. Det är också förbjudet att fotografera inom skyddsobjektet.

Yttre fordonskontrollen

Den yttre fordonskontrollen är den kontroll du först möter när du ska in på Forsmarks område. Där blir du granskad av skyddsvakter. Du får passera om du har en giltig legitimation och anledning att befinna dig på området.

Flygförbudszon över Forsmark

Sedan september 2015 råder flygförbud över kärnkraftverkets område i Forsmark. Det är förbjudet att flyga lägre än 600 meter i höjdled inom en cirkel med en radie på cirka 1 850 meter med en mittpunkt vid anläggningarna. Flygförbudet gäller alla luftfartyg inklusive drönare och modellflygplan.

Beredskap för kärnenergiolyckor

Forsmark har en kravställd intern beredskapsorganisation med utpekade roller och detaljerade instruktioner för hur man ska agera om en allvarlig driftstörning skulle hända. Övningar och samarbete sker bland annat med länsstyrelsen.
Läs mer på länsstyrelsens webbplats

Lokala säkerhetsnämnden

I varje kärnkraftskommun finns en lokal säkerhetsnämnd med folkvalda representanter från de politiska partierna. Även politiker från angränsande kommuner sitter med i nämnden. Säkerhetsnämndens uppgift är att bevaka verksamheten vid Forsmark för att kunna informera allmänheten.
Lokala säkerhetsnämnden i Östhammars kommun

Relaterad information

Vy över Forsmark

Läs om produktionen vid Forsmarks kärnkraftverk genom åren.

Två män som arbetar med generatorbyte under revisionen 2018

Vid revisionen gör vi Forsmark redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Blå himmel över reaktor i Forsmark

Sedan årsskiftet 2020/2021 har Forsmark ett helt oberoende system för kylning av härden.