Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om tillträde till Forsmark för dig som är leverantör.

Q:

När ska en person vara säkerhetsprövad?

A:

Enligt säkerhetsskyddsreglerna ska säkerhetsprövning ske av de personer som får tillträde till, eller tillgång till känslig information om viktiga anläggningar, till exempel kärnkraftverk.

Q:

Vad innebär en säkerhetsprövning?

A:

1. Säkerhetsbedömning – intyg från din arbetsgivare.
2. Registerkontroll – kontroll mot belastningsregistret hos säkerhetspolisen.

Q:

Vad är säkerhetsbedömning som ingår i säkerhetsprövningen?

A:

Säkerhetsbedömningen ska genomföras i form av en intervju med den enskilda personen. Säkerhetsbedömningen syftar till att verifiera en persons integritet och pålitlighet och är därmed ett viktigt komplement till registerkontrollen. Leverantören har ansvaret för denna bedömning. Kraven gäller både vid en första intervju och fortlöpande intervjuer som ska genomföras en gång per år.

Vid säkerhetsbedömning skall minst följande verifieras:

  • Att personen inte är misstänkt och står under utredning för brott, står under åtal eller har dömts i domstol under de senaste 5 åren
  • Att personen inte har missbruksproblem
  • Att personen inte har allvarliga ekonomiska problem
  • Att betyg och intyg som personen hänvisat till vid ansökan om anställning är tillförlitliga

Ovanstående ska kontrolleras genom referenser.

Q:

Vad är registerkontroll som ingår i säkerhetsprövningen?

A:

Registerkontroll ingår som en del av säkerhetsprövningen, och är en kontroll av registrerade uppgifter i brottsregistret samt misstankeregistret hos Säkerhetspolisen.

Q:

Gäller säkerhetsprövning från andra kärnkraftverk på Forsmark?

A:

Varje anläggning gör sin egen registerkontroll. Dock går information om läkarundersökning, hälsodeklaration och skydds- och säkerhetsutbildning över till Forsmarks tillträdessystem.

Q:

Hur lång tid tar registerkontrollen?

A:

Handläggningstiden är varierande och beror bland annat på antalet samtidiga kontroller hos Svenska Kraftnät och Säpo. Normalt erhålls svar inom 6 veckor, men det kan beroende på arbetsbelastningen hos myndigheterna ta längre tid.

Q:

Vilka dokument/intyg gäller för säkerhetsprövningens olika delar?

A:

Säkerhetsbedömning:
"Intyg om genomförd säkerhetsbedömning" undertecknas av ansvarig person på företaget och skickas till Forsmarks Kraftgrupp AB. Den dokumentation som ligger till grund för leverantörens bedömning ska sparas av denne så länge säkerhetsprövningen gäller vid Forsmarks Kraftgrupp AB.

Registerkontroll:
Blanketten ”Samtycke till registerkontroll” ska fyllas i maskinellt och personligen undertecknas av den som samtycket gäller.

Skatteverkets personbevis ”Utdrag om folkbokföringsuppgifter” alternativt kopia på pass med nationalitet ”SWE” ska bifogas med samtycke till registerkontroll.

Blanketten ”Framställan om registerkontroll” ska fyllas i maskinellt med personuppgifter för den person som registerkontrollen gäller.

Du hittar blanketterna på sidan Tillträde

Q:

Vem är ansvarig för att skicka in handlingar?

A:

Den firma som ska utföra arbetet skickar in handlingar till Forsmark.

Q:

Vart ska handlingar skickas?

A:

Handlingar ska skickas till Forsmarks Kraftgrupp AB, Tillträdesfunktionen, 742 03 Östhammar.

Q:

Hur lång tid innan behov av tillträde ska handlingar skickas in?

A:

Sex veckor innan arbetet på Forsmark ska påbörjas . Det kan inte garanteras att registerkontrollen är klar inom denna tid.

Q:

Vem gör registerkontrollen?

A:

Det är anläggningen Forsmark som enligt föreskrifter gör framställan om registerkontroll till myndighet.

Q:

Vilka handlingar ska skickas in för säkerhetskontroll av utländsk personal?

A:
  • Intyget ”Security Clearance Certificate” ersätter samlingsintyget som lämnas för svenska medborgare. Intyget blir ogiltigt efter ett år och behöver då förnyas samt redovisats för Forsmark på nytt.
  • Utdrag från hemlandets belastningsregister. Registerutdraget ska vara max sex månader gammalt. Utdrag från hemlandets belastningsregister ska insändas på nytt inom ett år för fortsatt tillträde.
  • För utländska medborgare som är stadigvarande bosatta i Sverige ska verifikat från Skatteverket medsändas som styrker hur länge personen har bott i Sverige. Om personen har bott stadigvarande i Sverige i fem år räcker kontroll i svenska register.

Även handlingar för kontroll i svenska register krävs.

Du hittar blanketter på sidan Tillträde

Q:

Hur vet man att registerkontrollen är klar?

A:

Din kontaktperson som föranmält dig till Forsmark bör ha kontroll på detta.

Q:

Vilka substanser ska testas vid drogtest?

A:

De ämnen som testas är amfetamin, kannabinoler, opiater, kokain och bensodiazepin.

Q:

Hur görs ett drogtest?

A:

Drogtest görs på en vårdcentral eller läkarmottagning genom ett urinprov.

Q:

Morfin – hur klassas det?

A:

Morfin klassas som narkotika – det är en form av opiat.

Q:

Hur gör man om man får morfinpreparat?

A:

Man ska berätta att man tagit medicinen innan provtagningen samt kunna uppvisa kopia på förpackningens etikett, där står att det är receptbelagt, när det är ordinerat och att det är föreskrivet på personen.

Q:

När måste jag testa om mig?

A:

Genomfört drogtest är giltigt i tre år, därefter krävs ett nytt.

Relaterad information

En man som scannar sitt passerkort vid en grind

Innan du kan komma in och jobba på Forsmark behöver vi olika intyg från dig.

En man genomför en utbildning på dator på Forsmark

För att få arbeta på Forsmark måste personal genomföra vissa utbildningar.

Reaktortank

Ladda ner avtal och avtalsbilagor som gäller entreprenörer och konsulter på Forsmark.