Tillträde och intyg

Välkommen till oss på Forsmark! Innan du kan komma in och jobba på Forsmark behöver vi olika intyg från dig. Vilka intyg vi behöver är beroende på var du ska arbeta.

Föranmälan

För att komma in på Forsmark bör du vara föranmäld i god tid. Din kontaktperson på Forsmark föranmäler dig. Om vi fått dina intyg i tid kan du kvittera ut ditt passerkort i huvudentrén vid ankomst. Kom ihåg att ta med legitimation.

Yttre check point

För att undvika köer i yttre fordonskontrollen ber vi dig att ha legitimation och tillträdeshandlingar tillgängliga. Tänk på att vara ute i god tid.

Vilka intyg behöver jag skicka in?

Det krävs olika intyg beroende på var någonstans på Forsmark som du ska arbeta – se tabellen. Alla intyg du behöver laddar du ner på denna sida. Skicka alla intyg till:

Forsmarks Kraftgrupp AB
Tillträdesfunktionen
742 03 Östhammar

Område Förklaring Intyg
Industriområde Område innanför yttre staket samt vattenverk, reningsverk och gasturbin Kurs: Skydd- och säkerhetsutbildning

Drogtest

Blankett: Intyg om genomförd säkerhetsbedömning
Bevakat område Driftområde där reaktoranläggningarna finns.

Säkerhetsskyddsavtal krävs.
Kurs: Skydd- och säkerhetsutbildning
Kurs: Säkerhetsskydd
Kurs: Fysiskt skydd och IT-Säkerhet, repetition (Forsmark)

Drogtest

Blankett: Intyg om genomförd säkerhetsbedömning
Blankett: Ansökan om registerkontroll
Blankett: Samtycke till registerkontroll
Kontrollerat område Tillhör bevakat område och avser område inne i anläggningarna där strålningsnivån är förhöjd.

Säkerhetsskyddsavtal krävs.
Kurs: Skydd- och säkerhetsutbildning
Kurs: Säkerhetsskydd
Kurs: Fysiskt skydd och IT-Säkerhet, repetition (Forsmark)
Kurs: Strålskydd i praktiken

Drogtest

Blankett: Intyg om genomförd säkerhetsbedömning
Blankett: Ansökan om registerkontroll
Blankett: Samtycke till registerkontroll

Läkarintyg

Dosrapport

 

Utbildningar

Vissa utbildningar krävs också för att jobba hos oss.
Läs på utbildningssidan om vad som gäller för dig

Drogtest

Innan tillträde kan beviljas till Forsmark krävs narkotikatestning och ett så kallat negativt provsvar. Samtliga personalkategorier, anställda, entreprenörer och inhyrd personal ska testas. Drogtestet ska vara utfört via hår eller urin. För leverantörer genomförs testet i egen regi. 

De ämnen som testas är amfetamin, kannabinoler, opiater, bensodiazepin och kokain. Vid positiv narkotikatest ska minst 2 år löpa innan tillträde åter kan prövas. Om narkotikaklassade medel används för medicinskt bruk, ska läkarintyg uppvisas i samband med narkotikatestningen. En kopia på provresultatet av drogtestet från vårdinrättningen ska redovisas för respektive individ.

Resultatet av drogtestet är giltigt i 3 år. Slumpvisa tester görs löpande på arbetsplatsen. Skicka provresultatet senast 4 veckor innan ankomst.

Säkerhetsbedömning

En säkerhetsbedömning görs vid nyanställning och sedan återkommande varje år. Leverantörer genomför den i egen regi. Kraven på säkerhetssamtal för egna anställda vid Forsmarks Kraftgrupp har förtydligats under 2017. Detsamma började gälla för entreprenörer och konsulter från juni 2018.

Säkerhetsbedömningen är gemensam för svenska och utländska medborgare och ska genomföras i form av en intervju med personen. Säkerhetsbedömningen syftar till att säkerställa en persons integritet och pålitlighet och är därmed ett viktigt komplement till den registerkontroll som också genomförs. Ett stöd har tagits fram för den intervju som ska hållas med varje medarbetare och alla chefer på Forsmark har fått möjlighet till utbildning. Detta stöd finns också tillgängligt för leverantörer och konsulters företag.

Resultatet av säkerhetsbedömningen ska redovisas på blanketten Intyg om genomförd säkerhetsbedömning. Efter säkerhetsbedömning genomförs en registerkontroll.

Registerkontroll

För att få tillträde till Forsmarks anläggningar krävs en registerkontroll som utförs i Forsmarks regi. Registerkontrollen är en kontroll av registrerade uppgifter i brottsregistret och misstankeregistret hos Säkerhetspolisen.

  • Samtycke till registerkontroll – undertecknas av enskild individ.
  • Ansökan om registerkontroll – Säkerhetspolisens formulär för registerkontroll, persondata fylls i av enskild individ på dator.

Till ansökan ska bifogas Skatteverkets blankett Utdrag om folkbokföringsuppgifter alternativt kopia på pass med nationalitet ”SWE” (nytt från 1 juni 2018). Skicka dokumentationen för säkerhetsprövningen minst 6 veckor innan ankomst.

Utländska medborgare

Ordinarie kontroll i svenska register
Undertecknat Samtycke till registerkontroll och ifylld Ansökan om registerkontroll ska vara insända till Tillträdesfunktionen. För engelsktalande finns dokumenten Permission to Security Control Regarding Criminal Records och Statement for Security Screening in accordance with the Security Protection Act.
Information och dokument på engelska

Om svenskt identitetsnummer, så kallat samordningsnummer, eller personnummer har erhållits från myndighet måste det anges på blankett för ansökan i fältet "Personal data – D.O.B or Swedish personal identity number". Detta för att registerkontroll ska kunna utföras. Samordningsnummer kan ha skapats för individen vid tidigare Sverigebesök, exempelvis vid kontakt med bank eller sjukvård. Är du osäker på om samordningsnummer finns, kontakta Skatteverket.
Skatteverkets servicetelefon: 08-764 92 00

Individuellt Security clearance-intyg
Security Clearance-intyg utfärdas av företaget och redovisas för Forsmark. Det ersätter samlingsintyget som lämnas för svenska medborgare. Intyget blir ogiltigt efter 1 år och behöver då förnyas och redovisas för Forsmark på nytt.

Utdrag ur hemlandets belastningsregister
Utfärdas av landets polismyndighet eller motsvarande. Registerutdraget ska vara max 6 månader gammalt. Utdrag från hemlandets belastningsregister ska insändas på nytt inom 1 år för att få fortsatt tillträde. För utländska medborgare som är stadigvarande bosatta i Sverige ska verifikat från Skatteverket medsändas som styrker hur länge personen har bott i Sverige. Om personen har bott stadigvarande i Sverige i 5 år räcker kontroll i svenska register.

Radiologisk läkarundersökning/hälsodeklaration

Om du ska arbeta på kontrollerad sida i anläggningen, det vill säga områden där radioaktivitet förekommer, måste du genomgå en radiologisk läkarundersökning. Du kan göra undersökningen hos din företagshälsovård eller annan vårdinrättning. Blanketten finns på Strålskyddsmyndighetens hemsida. Intyget lämnas vid ankomst.

Läkarundersökningen är giltig i 3 år. De mellanliggande 2 åren ska en skriftlig hälsodeklaration lämnas till den företagshälsovård eller vårdinrättning som utförde den radiologiska läkarundersökningen.

Dosrapport

All personal som arbetar på Forsmarks kärnkraftverks kontrollerade område behöver redogöra för sina tidigare erhållna doser. Detta genomförs via ifyllnad av en dosrapport (engelsk version) vid ankomst till Forsmark. Det gäller såväl svensk som utländsk personal. Tillsammans med dosrapporten ska personen visa upp dospass eller dosuppgift som styrker uppgifterna i dosrapporten.

Utländsk personal från EU-medlemsland ska visa upp dospass där innevarande års doser framgår.

Personal från land utanför EU ska visa upp dospass eller utdrag ur nationellt dosregister där innevarande års doser framgår.

Om individen är utländsk medborgare men bor och arbetar i Sverige och inte kan få ut ett dospass från sitt hemland, måste arbetsgivaren intyga att de uppgifter som personen fyllt i på blanketten stämmer.

Efter avslutat arbete kan uppmätta persondoser föras in i dospasset alternativt dosinformation framställas från Forsmark. Meddela dosimetrin några dagar innan planerad hemresa så att dosen hinner föras in i dospasset.

Inlämnad dosrapport är ett krav för arbete på kontrollerat område på samma sätt som läkarundersökning och genomgången skyddsutbildning. Ansvarig leverantör måste själv se till att berörd personal har all information tillhanda innan tillträdeshandlingar begärs ut.

Relaterad information

En man genomför en utbildning på dator på Forsmark

För att få arbeta på Forsmark måste personal genomföra vissa utbildningar.

Forsmark i solnedgång

Se tekniska bestämmelser och specifikationer för de svenska kärnkraftverken.

Forsmark och ISS erbjuder personalboendet Igelgrundet eller camping.